Feedback op Pyridine carcinogeen is gevraagd


De Gezondheidsraad doet een publieke oproep voor feedback op hun rapport over het onderzoek naar in welke mate Pyridine carcinogeen is. De commissie zelf adviseert om pyridine niet te classificeren voor mutageniteit in geslachtscellen en te classificeren als een stof die beschouwd moet worden als kankerverwekkend voor de mens (overeenkomend met een classificatie in categorie 1B) en te kenmerken met H350 (mogelijk kankerverwekkend).

Deze link leidt naar een publieke oproep voor feedback op het Gezondheidsraad rapport (in opdracht van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over het onderzoek naar in welke mate Pyridine carcinogeen is. Op verzoek van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Gezondheidsraad beoordeeld of blootstelling aan pyridine een genotoxisch effect heeft en tot kanker kan leiden en op basis daarvan een classificatievoorstel opgesteld. Het advies is tot stand gekomen in de Subcommissie Classificatie kankerverwekkende5 stoffen van de Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS). De stof pyridine wordt gebruikt bij de productie van onder andere pesticiden, geneesmiddelen, waterafstotende middelen voor textiel en geurstoffen. Daarnaast wordt pyridine onder meer gebruikt als oplosmiddel voor verf, rubber en hars. Beoordeling kankerverwekkende en mutagene eigenschappen

De commissie beoordeelt aan de hand van de beschikbare wetenschappelijk literatuur of er aanwijzingen zijn dat een stof genotoxisch en kankerverwekkend is en hoe groot de bewijskracht daarvoor is. Genotoxische stoffen met mutagene eigenschappen kunnen het erfelijk materiaal in de cel blijvend veranderen (mutatie of genafwijking). Hierdoor kunnen zij kankerverwekkend zijn. Aan de hand van de bewijskracht doet de commissie vervolgens voorstellen om de stof te classificeren in gevarencategorieën:20 één die aangeeft hoe groot de bewijskracht is dat de stof mutageen is in geslachtscellen en één die aangeeft hoe groot de bewijskracht is dat de stof tot kanker kan leiden. De categorieën zijn gebaseerd op de criteria die ook gebruikt worden in EU-verordening (EG) 1272/2008 over de classificatie van stoffen. Op basis van de voorstellen van de commissie kan de minister besluiten om de stof al dan niet als mutageen in geslachtscellen en/of als kankerverwekkend aan te merken

Beschikbaar onderzoek

De meeste in vitro mutageniteitstesten waren negatief. Uitsluitend in een in vitro chromosoom aberratie test in humane lymfocyten werd een positief resultaat gevonden; een tweede chromosoom aberratie test met CHO cellen was negatief. De in vivo studies scoorden allemaal negatief. Er zijn geen gangbare kiemcel mutageniteitstesten uitgevoerd. Omdat de resultaten van in vivo testen de resultaten van in vitro testen verwerpen, kan op basis van de geleverde in vitro en in vivo genotoxiciteitstesten pyridine als niet-genotoxisch worden beschouwd.

Er zijn geen betrouwbare onderzoeksgegevens beschikbaar over gevallen van kanker in mensen door blootstelling aan pyridine. In dierexperimenten werd een toename in tumoren waargenomen in ratten (niertubuli adenomen en -carcinomen, testiculaire adenomen en mononucleaire cel leukemie) en muizen (hepatobastoom en hepatocellulaire adenomen en carcinomen).

Feedback kan direct bij L. Souhoka (draftOSH@gr.nl), zie link, ingediend worden. Feedback geven kan tot 11 februari 2023.

(beeld wikipedia, LHcheM – Eigen werk)

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.